Allt du behöver veta om bygglov

05 februari 2024 Lotta Alberius

editorial

Byggprojekt hemma kan vara spännande men också krävande när det gäller att förstå och följa de lagar och regler som finns för att säkerställa att ditt byggprojekt genomförs på rätt sätt. Ett av de viktigaste stegen i förberedelsefasen är att ansöka om bygglov, vilket är ett juridiskt tillstånd från din kommun för att få bygga om eller bygga nytt. I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt från vad bygglov innebär till hur du går tillväga för att ansöka och vilka konsekvenser som kan uppstå om man inte följer reglerna.

Vad är bygglov?

Bygglov är ett formellt godkännande från kommunen som krävs för att få lov att utföra vissa typer av byggprojekt på din fastighet. Det inkluderar nybyggnationer, tillbyggnader och andra förändringar av byggnader som påverkar byggnadens utseende eller användning. Syftet med bygglov är att kommunen ska kunna kontrollera att byggnadsprojekt följer plan- och bygglagen, lokala detaljplaner och byggnormer.

När behöver du ansöka om bygglov?

Nybyggnad och tillbyggnad

Generellt sett behövs bygglov när du ska uppföra en ny byggnad eller göra en tillbyggnad på en befintlig byggnad. Detta inkluderar alltifrån hus och garage till friggebodar och altaner om de överskrider vissa storlekar och höjd.

Ombyggnad och renovering

I vissa fall kan även ombyggnationer och renoveringar kräva bygglov. Det gäller särskilt om arbetet innebär en förändring av byggnadens användningsområde eller påverkar dess bärande konstruktioner.

Marklovsbehov

Utöver bygglov kan det ibland behövas marklov för att utföra ändringar på marken, till exempel schaktning eller fyllnad i samband med byggarbeten.

För att veta om ditt byggprojekt kräver bygglov eller inte är det bäst att kontakta din kommun som kan ge dig riktlinjer baserade på lokal planering och regler.

bygglov

Hur ansöker du om bygglov?

Förberedelser

Innan du ansöker om bygglov är det viktigt att ha en klar plan för ditt byggprojekt och att ha samlat in alla nödvändiga ritningar och dokumentation. Det inkluderar situationsplan, planritningar, fasadritningar och sektionsritningar. Alla handlingar ska vara skalenliga och tydliga.

Ansökningsprocess

Ansökan om bygglov görs till byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger. Många kommuner erbjuder möjligheten att ansöka digitalt via deras hemsidor. Förfarandet kan skilja sig något mellan olika kommuner, men de grundläggande kraven på vad ansökan ska innehålla är desamma över hela landet.

Kom ihåg att en komplett och korrekt ifylld ansökan bidrar till en smidigare och snabbare handläggning.

Handläggningstid

Tiden det tar för kommunen att handlägga en bygglovsansökan varierar. Om alla handlingar är korrekta och inga kompletteringar behövs, kan ett beslut ofta komma inom ett par veckor, men det kan också ta flera månader beroende på projektets komplexitet och kommunens belastning.

Risker utan bygglov

Att bygga utan erforderligt bygglov, eller att avvika från vad som blivit godkänt, är olagligt och kan få allvarliga konsekvenser. Kommunen kan kräva att man river det som byggts, eller utdöma sanktionsavgifter. Dessutom kan det bli problem vid en framtida försäljning av fastigheten då köparen kan ställa krav på att alla tillbyggnader och byggen är korrekt utförda och godkända.

Bygglovsexpertis

Om du känner att processen att söka bygglov känns komplicerad eller tidskrävande kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av experter på området. På Jiproj AB hittar du specialiserad kompetens inom bygglov och byggprojektledning som kan vägleda dig genom hela processen, från första skissen till det färdiga bygget. Genom att anlita professionell hjälp säkerställer du att din ansökan blir korrekt och att ditt byggprojekt följer gällande regelverk, vilket sparar dig både tid och potentiellt kostsamma misstag.

Att ansöka om och erhålla rätt bygglov kan ibland kännas som en labyrint av regler och pappersexercis. Men med rätt förberedelser och hjälp längs vägen kan du navigera processen framgångsrikt, som säkerställer att ditt byggprojekt inte bara blir som du tänkt dig utan också helt lagligt.